fr

Contact Dak’Art

JPEG - 127.4 kb
Plan d’accès secrétariat de la Biennale

- Mailing list: If you want to receive the news from Dak’Art and subscribe to our mailing list, send an email to: info@biennaledakar.org

- RSS FIle:Subscribe to our RSS file to watch the news and new items on the website biennaledakar.org.

- Email (global) : info@biennaledakar.org

- Ph: +221 33 823 09 18
- Fax : +221 33 821 16 32

- Post address :

Secrétariat Général de la Biennale des Arts de Dakar
19, Avenue Hassan II ( ex -Avenue Albert Sarraut)
BP 3865 Dakar RP
Dakar - Sénégal

- Website:

www.biennaledakar.org

www.biennaledakar.com

www.biennale-dakar.org

www.biennale-dakar.com

Dak'Art 2010 du 7 mai au 7 juin 2010, Dakar Senegal | Contact | News | Site Map |  RSS 2.0 |